การขยายพันธ์สัตว์

การคัดเลือกพันธุ์ หมายถึง การเลือกสรรเอาสัตว์พันธุ์ที่ต้องการไว้ โดยพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของสัตว์ที่แสดงถึง
ความสมบูรณ์ของสัตว์ว่าสามารถให้ผลผลิตสูง และจากสายพันธุ์ที่ดีของสัตว์ชนิดนั้น
การคัดเลือกพันธุ์สัตว์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อให้ได้สัตว์ที่ให้ผลผลิตดีตามต้องการ

๒) เพื่อนำสัตว์ไปใช้เป็นพอพันธุ์หรือแม่พันธุ์

๓) เพื่อให้ได้สัตว์ที่มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และโรคต่างๆ

๔) เพื่อการผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิม
2. การผสมเทียม

การผสมเทียม คือ การนำน้ำเชื้อจากสัตว์เพศผู้มาผสมกับไข่ของสัตว์เพศเมีย โดยที่สัตว์ไม่ต้องผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะน้ำเชื้อจากสัตว์พ่อพันธุ์ สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานหลายปีโดยการแช่ไว้ในที่เย็นจัด

2.1. การผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกาย

สัตว์ที่นิยมทำการผสมเทียม เช่น โค สุกร กระบือ เป็นต้น โดยการรีดเอานำเชื้อจากสัตว์พอพันธุ์ แล้วนำมาฉีดเข้าไปในมดลูกของสัตว์เพศเมียในระยะ ที่มีการตกไข่ หรือในระยะที่ สัตว์เพศเมียพร้อมที่จะทำการผสมพันธุ์ แล้วทำให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิภายในร่างกายของสัตว์ที่ใช้เป็นแม่พันธุ์
2.2. การผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย

สัตว์ที่นิยมทำการผสมเทียม เช่น ปลาบึก ปลาสวาย ปลานิล เป็นต้น โดยการรีดนำเชื้อจากปลาตัวผู้ และรีดไข่จากปลาตัวเมียออกมา แล้วนำไข่กับน้ำเชื้อมาผสมกันในภาชนะที่ได้เตรียมไว้ ใช้ขนไก่คนเบาๆ ให้น้ำเชื้อผสมกับไข่อย่างทั่วถึง แล้วนำไข่ปลาที่ผสมแล้วเทเบาๆ ลงในบ่อฟัก เพื่อให้ไข่ฟักเป็นตัวต่อไป
3. การผสมเทียมสัตว์มีประโยชน์ ดังนี้

1. ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะน้ำเชื้อที่รีดเก็บจากพ่อพันธุ์ สามารถฉีดให้กบสัตว์ตัวเมียได้ครั้ง ละหลายๆ ตัว ทำให้ได้สัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. ทำให้เกษตรกรไม่ต้องเลี้ยงดูสัตว์พ่อพันธุ์ซึ่งหายากและราคาแพง ตัดปัญหาเรื่องการขนส่งสัตว์ไปผสมพันธุ์ เพราะมีบริการนำน้ำเชื้อไปผสมให้ถึงคอกสัตว์ทุกแห่ง

3. สามารถผสมพันธุ์สัตว์ต่างขนาดกันได้

4. ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการผสมพันธุ์และป้องกันโรคระบาด ที่มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์

Credit https://www.petcitiz.info/สัตว์เลี้ยง/