ก.ล.ต.ลุยทบทวนลดยื่นคำขออนุญาต ปี 61

ก.ล.ต.เร่งทบทวนลดยื่นคำขออนุญาต ปี 61 จาก 250 ประเภทให้เหลือเท่าที่จำเป็น หวังลดภาระต้นทุน หลังเทคโนโลยีพัฒนากระทบต่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมเพิ่มขึ้น นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.ล.ต.เร่งทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีเท่าที่จำเป็น

โดยเฉพาะปี 61 จะทบทวนคำขออนุญาตประเภทต่าง ๆ ที่ปัจจุบันมีอยู่ 250 ประเภทให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อลดภาระต้นทุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ที่ผ่านมาได้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยทบทวนหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาต เกณฑ์ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเชิญผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ระหว่างหาข้อสรุป

ทั้งนี้ การออกกฎเกณฑ์ใหม่ จะนำมาตรฐานสากลในการประเมินผลกระทบมาปรับใช้ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ใช้กฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็น พิจารณาการใช้เทคโนโลยีและมาตรการอื่นประกอบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแข่งขันด้านคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้ได้จริง รวมทั้งไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ภาคธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันตลาดทุนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยี ตลาดการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรม และความต้องการของผู้ระดมทุน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจึงต้องปรับตัว ผ่านการกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ง่ายกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพกิจการ โดยการออกเกณฑ์ การกำกับดูแล และการทบทวนรักษากฎเกณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ระดมทุน และผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews