ไม่จดแจ้ง’พรรคคอมมิวนิสต์’ชี้เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์แต่มีเปลี่ยนชื่อได้

“นายทะเบียนพรรคการเมือง” แจงไม่รับจดแจ้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เหตุเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม-เป็นปฏิปักษ์กับการปกครอง แต่ไม่ตัดสิทธิหากเปลี่ยนชื่อ-สัญลักษณ์พรรค เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการ กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง แถลงกรณีมีกลุ่มการเมืองยื่นขอจดจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้น

ว่า ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ชื่อและสัญลักษณ์ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 18 วรรคสาม ที่ระบุว่า ชื่อ ชื่อย่อ ภาพ เครื่องหมายของพรรคการเมือง ที่ขอจดจัดตั้งนั้นต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 ใน ข้อ 1.ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ทาง สำนักงาน กกต.จึงจะทำหนังสือแจ้งผู้จดแจ้งชื่อว่าไม่สามารถรับจดแจ้งชื่อพรรคดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิคนกลุ่มดังกล่าวที่อาจจะมายื่นขอจดจัดตั้งในชื่อใหม่ เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิจะตั้งพรรคการเมือง หากมีคุณสมบัติก็สามารถยื่นจดจัดตั้งพรรคใหม่ได้ แต่สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย หากขัดกฎหมายทางนายทะเบียนพรรคการเมืองก็ไม่สามารถรับจดจัดตั้งพรรคได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews